Šta je pronađeno u Kozici kod Oštre Luke?

U periodu od 4. do 8. oktobra ove godine vršena su sondažna arheološka istraživanja na širem prostoru lokaliteta Gradina u Kozici, opština Oštra Luka.

Istraživanja su provedena zahvaljujući saradnjom Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i Muzeja Kozare u Prijedoru.

Gradina u Kozici je višeslojan arheološki lokalitet u okviru kojeg tragovi života datiraju još od praistorijskog doba o čemu svjedoči u prvom redu površinskim arheološkim materijalom potvrđena praistorijska gradina, pa sve do perioda srednjeg vijeka. Sačuvani su ostaci srednjovjekovnog grada koji se sastojao od obora, manjeg dvorišta i kvadratne kule podignute na stijeni.

Polazeći od analogija sa drugim, po karakteru sličnim arheološkim nalazištima, a na temelju provedenih sondažnih arheoloških istraživanja, potvrdili smo indicije o postojanju praistorijske nekropole u podnožju pomenute gradine, o kojoj do sada nije bilo nikakvih saznanja – naveli su u Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske.

U okviru praistorijske nekropole, koja je prema lokalnom nazivu evidentirana pod imenom „Kerin dol“ postojale su pogrebne prakse inhumacije  i kremacije.

Prva je potvrđena slabije očuvanim skeletom uz koga su pronađeni vrijedni grobni prilozi – nakit u vidu  naušnica i uslovno nazvanim nanogicama, te dvije posude položene uz noge pokojnika. S druge strane kremaciju potvrđuju nalazi čak četiri urne od kojih je jedna u cjelosti očuvana, a druge djelimično. Unutar njih nalazile su se ritaulne posude, pri čemu se posebno izdvajaju dvije  amfore na kojima su vidljivi jasni ukrasni motivi koji su i najbolja potvrda datovanja nekropole u finalno bronzano doba (period oko 8 v. p.n.e).

Pokretni materijal izuzetno dobre obrade i visokog stepena očuvanosti nalazi se u prostorijama Muzeja Kozare u Prijedoru koji će provoditi dalje aktivnosti u smislu njegove konzervacije i dalje prezentacije.

Kako je saopšteno, ova istraživanja realizovana su zahvaljujući pomoći „Udruženja građana Kozica“.

SeeSrpska

 

Tagovi: